Guo-Qiang Wang
Name Guo-Qiang Wang
Email calvin.wang168@gmail.com
Job Title Chairman at Lian-Jie Consulting Corp.
Education EMBA, National Chiao Tung University
Teaching Field Financial strategy and management